Ogólne informacje

Kraj
Tunezja
Miejscowość
Tunis
Dział
Development
Identyfikator zadania
36864

Opis i wymagania

We are seeking an experienced Senior Java Developer to join our dynamic and innovative software development team. If you are a passionate and highly skilled Java developer with a proven track record of building robust and scalable software solutions, we want to hear from you. As a Senior Java Developer, you will play a pivotal role in designing, developing, and maintaining high-performance Java applications. be part of a collaborative and forward-thinking team where your expertise in Java development will make a significant impact on our innovative software solutions. We offer a competitive compensation package, opportunities for professional growth, and a flexible and inclusive work environment.

A Day in The Life Typically Includes:

 • Software Development: Lead and contribute to the design, development, and implementation of complex Java-based application, ensuring they are performant, scalable, and maintainable.
 • Technical Leadership: Mentor and guide junior developers, sharing your expertise in Java best practices, coding standards, and design patterns.
 • Architectural Design: Collaborate with cross-functional teams to design and architect software solutions that align with business objectives and technical requirements.
 • Code Review: Participate in code reviews to maintain code quality, identify and address issues, and enforce coding standards.
 • Troubleshooting and Debugging: Investigate and resolve complex technical issues, providing efficient and effective solutions.
 • Performance Optimization: Identify and optimize performance bottlenecks, ensuring the applications are highly responsive and efficient.
 • Documentation: Create and maintain technical documentation for code, architecture, and processes.
 • Collaboration: Collaborate with product managers, QA engineers, and other stakeholders to ensure the successful delivery of projects.
 • Technology Evaluation: Stay updated with the latest trends and technologies in Java development, evaluate their potential for integration, and make recommendations.
 • Continuous Improvement: Actively participate in Agile development methodologies, suggesting process improvements, and contributing to a culture of continuous learning and improvement.

Required skills:

 • Bachelor’s or master’s degree in computer science or a related field.
 • Proven experience as a Java Developer, with at least 4-5 years of experience.
 • Strong expertise in Java, including Java EE or Spring frameworks.
 • Proficiency in software design patterns and best practices.
 • Experience with RESTful web services and API design.
 • Database experience with SQL (e.g., MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL).
 • Proficiency in version control systems (e.g., Git).
 • Familiarity with build tools (e.g., Maven).
 • Excellent problem-solving skills and attention to detail.
 • Strong communication and teamwork skills.
 • Experience with cloud platforms (e.g., AWS, Azure) is a plus.
 • Relevant certifications (e.g., Java certifications) a plus.


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.