Ogólne informacje

Kraj
Filipiny
Miejscowość
Manila
Dział
Development
Identyfikator zadania
36124

Opis i wymagania

We are seeking a highly skilled and motivated Software Engineer to join our Cloud-based Software Development Team. As a key member of the team, you will be responsible for designing, developing, and maintaining cloud-based software solutions with expertise in C#, SQL, API knowledge, Agile methodologies, OOP, and DevOps. Experience with cloud platforms like Amazon Web Services (AWS) will be beneficial in supporting our cloud-based products and services.

What You Will Need:
Required skills:
Minimum Qualifications:
 • Proven experience in software development with C# and strong SQL skills.
 • Familiarity with working in an Agile development environment, understanding Agile principles and practices.
 • Solid understanding of Object-Oriented Programming (OOP) principles and design patterns.
 • Knowledge of cloud-based technologies and DevOps practices, with exposure to platforms like Amazon Web Services (AWS) considered a plus.
 • Accountability and Ownership: Demonstrate a strong sense of responsibility for the quality and timely delivery of assigned tasks and take ownership of outcomes in the software development process.
 • Team Collaboration and Supportiveness: Exhibit collaborative and supportive qualities when working with the team, promoting effective communication and problem-solving in any work situation.

What Will Put You Ahead?
Preferred Qualifications:
 • Experience with cloud platforms like Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, or Google Cloud Platform (GCP).
 • Prior experience in developing and consuming RESTful APIs.
 • Knowledge of microservices architecture and distributed systems design.
 • Experience with automated testing and continuous integration tools.
 • Demonstrated ability to work effectively in a team, fostering a collaborative and supportive environment while dealing with challenging situations.

A Day in The Life Typically Includes:
 • Software Development: Collaborate with the team to design, implement, and test scalable cloud-based software applications using C#, ensuring high performance and reliability.
 • Database Management: Utilize your strong SQL knowledge to design and optimize database structures, queries, and procedures for efficient data storage and retrieval in cloud environments.
 • API Integration: Work with various APIs to integrate third-party services, enhance functionality, and streamline processes within our cloud-based applications.
 • Agile Methodologies: Embrace Agile principles and participate actively in Agile ceremonies such as daily stand-ups, sprint planning, and retrospectives to deliver iterative software increments effectively.
 • Object-Oriented Programming (OOP): Apply OOP concepts to create modular and maintainable code, promoting code reusability and reducing complexity in the software development process.
 • DevOps Collaboration: Collaborate with DevOps teams to ensure smooth integration, deployment, and monitoring of cloud-based software applications, contributing to continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipelines.


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.