Ogólne informacje

Kraj
Stany Zjednoczone
Miejscowość
Lokalizacja zdalna
Dział
Development
Identyfikator zadania
35573

Opis i wymagania

We are seeking a highly skilled Full-Stack Software Engineer (50% back-end, 50% front-end) to join our talented Web Strategy & Platforms team. You will play a vital role in driving our success by leveraging your expertise to build and enhance our web applications and platforms. In this role, you will collaborate with operations, strategy, and creative teams to develop and deploy software solutions that meet the needs of our business. You will be involved in all stages of the software development life cycle, from requirements gathering to implementation and maintenance.

A Day in The Life Typically Includes:

·       Collaborate with cross-functional teams, including product managers, designers, and other engineers, to gather requirements and develop innovative software solutions.

·       Design, develop, and maintain scalable and high-performance web applications using modern web technologies, frameworks, and tools.

·       Implement and integrate front-end and back-end components to create seamless user experiences and robust software systems.

·       Develop and integrate APIs and web services to facilitate seamless data flow between various systems and applications.

·       Write clean, efficient, and maintainable code that adheres to industry best practices and coding standards.

·       Perform thorough testing and debugging to identify and fix software defects and ensure the reliability and stability of our applications.

·       Stay up to date with emerging technologies, frameworks, and trends in the software development industry and incorporate them into the development process when appropriate.

·       Participate in code reviews, provide constructive feedback, and mentor junior team members to foster professional growth and ensure high-quality code.

Basic Qualifications:

·       3+ years’ experience as a Full-Stack Software Engineer with focus on web application development.

o   Must provide code samples (either a link to public repository or zip file) that demonstrate knowledge of JavaScript.

·       Experience in modern JavaScript frameworks and libraries (e.g. React, Angular, Vue.js) and proficiency in ES6+.

·       Experience with server-side technologies, such as Node.js, Python, Ruby, or Java.

·       Experience with designing and developing RESTful APIs and integrating with various databases (SQL and/or NoSQL).

·       Understanding of database design principles and experience working with various database systems (e.g., MySQL, PostgreSQL, MongoDB) is a plus.

·       Experience with version control systems, such as Git, and with Agile development methodologies.

·       Experience problem-solving and debugging to optimize code for performance.

Other Job Requirements

·       Collaboration and communication skills, with the ability to work effectively in a team-oriented environment.

·       Self-motivated with a strong sense of ownership and a passion for learning and staying updated with emerging technologies.

Preferred Qualifications:

·       Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field.

Location:  US Remote (Dallas, TX; Minneapolis, MN; Alpharetta, GA)


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.

This employer uses E-Verify. Please visit the following website for additional information: www.kochcareers.com/doc/Everify.pdf