Allmän information

Land
Tunisien
Stad
Tunis
Avdelning
Development
Jobb-ID
35470

Beskrivning och krav

Infor is seeking a dedicated and talented Junior Java Backend Developer to join our innovative development team for Supply Chain Production Planning migration to the cloud. As a Junior Java Backend Developer, you will be responsible for building and maintaining the server-side logic of our product, ensuring optimal performance and scalability. You will work closely with the rest of the development team to implement new features, troubleshoot issues, and contribute to the design of efficient backend solutions. This is an exciting opportunity for an aspiring developer to kick-start their career in Java backend development and gain valuable experience in a supportive and dynamic work environment.

A Day in The Life Typically Includes:

 • Backend Development: Collaborate with the team to design, develop, and maintain robust, scalable, and high-performance backend systems using Java and related technologies.
 • API Development: Build and integrate RESTful APIs to facilitate seamless communication between the front-end and back-end components of our applications.
 • Database Management: Design and implement database schemas and optimize queries for efficient data retrieval and storage.
 • Bug Fixing and Maintenance: Identify and resolve issues in the existing codebase, ensuring the stability and reliability of our applications.
 • Code Reviews: Participate in code reviews to maintain code quality, provide feedback, and adhere to best practices and coding standards.
 • Performance Optimization: Continuously optimize the backend systems for improved speed, responsiveness, and scalability.
 • Security: Implement security measures and best practices to protect our applications and data from potential threats.
 • Integration: Collaborate with front-end developers and other stakeholders to integrate front-end and back-end components seamlessly.
 • Documentation: Create and maintain technical documentation for the backend systems to enhance the team's understanding and facilitate future development.
 • Testing: Develop and execute unit tests to ensure the reliability and quality of the backend code.
 • Effectively work within the Infor agile methodology and adhere to project and technical standards.


Required skills:

 • Java Proficiency: Strong understanding of core Java concepts, object-oriented programming, and familiarity with Java development frameworks like Spring.
 • Backend Technologies: Knowledge of server-side technologies, databases SQL Server, and experience with Hibernate.
 • RESTful APIs: Understanding of RESTful architecture and experience in building and consuming APIs.
 • Version Control: Familiarity with version control systems like Git.
 • Problem-Solving: Analytical and problem-solving skills to identify and address technical challenges efficiently.
 • Collaboration: Excellent teamwork and communication skills to work effectively with team members and stakeholders.
 • Learning Attitude: Eagerness to learn and stay updated with the latest trends and advancements in Java and backend development.
 • Time Management: Good time management skills to meet project deadlines effectively.

Preferred Qualifications:

 • Bachelor’s degree in computer science, Software Engineering, or a related field.Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.