Allmän information

Land
Tunisien
Stad
Tunis
Avdelning
Development
Jobb-ID
36864

Beskrivning och krav

We are seeking an experienced Senior Java Developer to join our dynamic and innovative software development team. If you are a passionate and highly skilled Java developer with a proven track record of building robust and scalable software solutions, we want to hear from you. As a Senior Java Developer, you will play a pivotal role in designing, developing, and maintaining high-performance Java applications. be part of a collaborative and forward-thinking team where your expertise in Java development will make a significant impact on our innovative software solutions. We offer a competitive compensation package, opportunities for professional growth, and a flexible and inclusive work environment.

A Day in The Life Typically Includes:

 • Software Development: Lead and contribute to the design, development, and implementation of complex Java-based application, ensuring they are performant, scalable, and maintainable.
 • Technical Leadership: Mentor and guide junior developers, sharing your expertise in Java best practices, coding standards, and design patterns.
 • Architectural Design: Collaborate with cross-functional teams to design and architect software solutions that align with business objectives and technical requirements.
 • Code Review: Participate in code reviews to maintain code quality, identify and address issues, and enforce coding standards.
 • Troubleshooting and Debugging: Investigate and resolve complex technical issues, providing efficient and effective solutions.
 • Performance Optimization: Identify and optimize performance bottlenecks, ensuring the applications are highly responsive and efficient.
 • Documentation: Create and maintain technical documentation for code, architecture, and processes.
 • Collaboration: Collaborate with product managers, QA engineers, and other stakeholders to ensure the successful delivery of projects.
 • Technology Evaluation: Stay updated with the latest trends and technologies in Java development, evaluate their potential for integration, and make recommendations.
 • Continuous Improvement: Actively participate in Agile development methodologies, suggesting process improvements, and contributing to a culture of continuous learning and improvement.

Required skills:

 • Bachelor’s or master’s degree in computer science or a related field.
 • Proven experience as a Java Developer, with at least 4-5 years of experience.
 • Strong expertise in Java, including Java EE or Spring frameworks.
 • Proficiency in software design patterns and best practices.
 • Experience with RESTful web services and API design.
 • Database experience with SQL (e.g., MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL).
 • Proficiency in version control systems (e.g., Git).
 • Familiarity with build tools (e.g., Maven).
 • Excellent problem-solving skills and attention to detail.
 • Strong communication and teamwork skills.
 • Experience with cloud platforms (e.g., AWS, Azure) is a plus.
 • Relevant certifications (e.g., Java certifications) a plus.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.