Allmän information

Land
USA
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
35573

Beskrivning och krav

We are seeking a highly skilled Full-Stack Software Engineer (50% back-end, 50% front-end) to join our talented Web Strategy & Platforms team. You will play a vital role in driving our success by leveraging your expertise to build and enhance our web applications and platforms. In this role, you will collaborate with operations, strategy, and creative teams to develop and deploy software solutions that meet the needs of our business. You will be involved in all stages of the software development life cycle, from requirements gathering to implementation and maintenance.

A Day in The Life Typically Includes:

·       Collaborate with cross-functional teams, including product managers, designers, and other engineers, to gather requirements and develop innovative software solutions.

·       Design, develop, and maintain scalable and high-performance web applications using modern web technologies, frameworks, and tools.

·       Implement and integrate front-end and back-end components to create seamless user experiences and robust software systems.

·       Develop and integrate APIs and web services to facilitate seamless data flow between various systems and applications.

·       Write clean, efficient, and maintainable code that adheres to industry best practices and coding standards.

·       Perform thorough testing and debugging to identify and fix software defects and ensure the reliability and stability of our applications.

·       Stay up to date with emerging technologies, frameworks, and trends in the software development industry and incorporate them into the development process when appropriate.

·       Participate in code reviews, provide constructive feedback, and mentor junior team members to foster professional growth and ensure high-quality code.

Basic Qualifications:

·       3+ years’ experience as a Full-Stack Software Engineer with focus on web application development.

o   Must provide code samples (either a link to public repository or zip file) that demonstrate knowledge of JavaScript.

·       Experience in modern JavaScript frameworks and libraries (e.g. React, Angular, Vue.js) and proficiency in ES6+.

·       Experience with server-side technologies, such as Node.js, Python, Ruby, or Java.

·       Experience with designing and developing RESTful APIs and integrating with various databases (SQL and/or NoSQL).

·       Understanding of database design principles and experience working with various database systems (e.g., MySQL, PostgreSQL, MongoDB) is a plus.

·       Experience with version control systems, such as Git, and with Agile development methodologies.

·       Experience problem-solving and debugging to optimize code for performance.

Other Job Requirements

·       Collaboration and communication skills, with the ability to work effectively in a team-oriented environment.

·       Self-motivated with a strong sense of ownership and a passion for learning and staying updated with emerging technologies.

Preferred Qualifications:

·       Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field.

Location:  US Remote (Dallas, TX; Minneapolis, MN; Alpharetta, GA)


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.

This employer uses E-Verify. Please visit the following website for additional information: www.kochcareers.com/doc/Everify.pdf